Renew My Church

Dreaming Big about the Archdiocese of Chicago

Archbishop Cupich invites everyone across the Archdiocese to join together in launching a historic new moment for the Church of Chicago to respond to Christ's call to “Renew My Church.” What we are undertaking will chart the course for greater vibrancy and vitality of our parishes in the Archdiocese of Chicago for generations to come.

Archdiocesan priests pray for the renewal of our Church in the Basilica of Saint Clare, in Assisi, Italy, under the original San Damiano Cross.

Thank you to the more than 30,000 people who responded to the “Renew My Church.” survey! Results will be shared soon. If you are interested in receiving periodic e-mail updates about “Renew My Church,” please sign up here.

Una oración para Renueva mi Iglesia

Señor Jesús, nos hablas el día de hoy,
igual que les hablaste a hombres y mujeres santos
que nos precedieron.
En cada época y en nuestro propio tiempo,
nos llamas y nos dices: Renueva mi Iglesia.

Derrama sobre nosotros el don de tu Espíritu Santo,
y de ese modo permítenos
  escucharte claramente
  escucharnos unos a otros con atención
  imaginar nuestro futuro con audacia
  discernir tus indicaciones sabiamente
  perseverar en tu santa voluntad con valor
  permanecer juntos en la caridad
  entregar sin reparos nuestros propios planes
  adoptar el bien común
  transmitir tus dones a las generaciones futuras.

Permítenos permanecer en la compañía santa de 
la Virgen María, los apóstoles y todos los santos.
Que su ejemplo y su presencia
nos inspiren confianza paciente 
en la obra de tu gracia.

Te lo pedimos a ti que vives y reinas 
con el Padre
en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios,
por los siglos de los siglos. Amén.

Modlitwa dla Odnów mój Kościół

Panie Jezu, przemawiasz dziś do nas
tak, jak przemawiałeś do tych świętych mężczyzn i kobiet,
którzy szli przed nami.
Jak czyniłeś to przez wszystkie wieki, także i dziś
wzywasz nas, mówiąc: Odnów mój Kościół.

Wylej na nas dar Twojego Ducha Świętego,
abyśmy potrafili:
  wyraźnie Cię usłyszeć,
  z uwagą słuchać jedni drugich,
  śmiało marzyć o przyszłości,
  mądrze rozeznawać Twoje wskazania,
  odważnie trwać w pełnieniu Twojej świętej woli,
  łączyć się w dobroczynności,
  bez wahania rezygnować ze swoich planów,
  aby przyjmować większe dobro
  i przekazywać Twoje dary przyszłym pokoleniom. 

Trwajmy w świętym gronie
Najświętszej Maryi Dziewicy, apostołów i wszystkich świętych.
Niech ich przykład i obecność
natchną nas cierpliwą ufnością
w działanie Twojej łaski. 

Prosimy o to Ciebie, który żyjesz i królujesz
z Ojcem w jedności Ducha Świętego, jeden Bóg
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

A prayer for “Renew My Church”

Lord Jesus, you speak to us today,
as you spoke to holy men and women
who have gone before us.
In every age and in our own time,
you call to us and say: Renew My Church.

Pour out the gift of your Holy Spirit upon us,
and so enable us
	to hear you clearly
	to listen to each other attentively
	to imagine our future boldly
	to discern your direction wisely
	to persevere in your holy will courageously
	to stay together in charity
	to surrender our own plans readily
	to embrace the greater good
	to hand on your gifts to future generations.

May we remain in the holy company of
the Blessed Virgin Mary, the apostles, and all the saints.
May their example and presence
inspire us with patient confidence
in the work of your grace.

We ask this of you who live and reign
with the Father
in the unity of the Holy Spirit, one God,
forever and ever. Amen
Coat of Arms of the Archdiocese of Chicago Sign up for ongoing e-communications