Renew My Church

Prayers & Reflections

A Prayer For “Renew My Church”

Lord Jesus, you speak to us today,

as you spoke to holy men and women
who have gone before us.
In every age and in our own time,
you call to us and say: Renew My Church.

Pour out the gift of your Holy Spirit upon us,
and so enable us
    to hear you clearly
    to listen to each other attentively
    to imagine our future boldly
    to discern your direction wisely
    to persevere in your holy will courageously
    to stay together in charity
    to surrender our own plans readily
    to embrace the greater good
    to hand on your gifts to future generations.

May we remain in the holy company of
the Blessed Virgin Mary, the apostles, and all the saints.
May their example and presence
inspire us with patient confidence
in the work of your grace.

We ask this of you who live and reign
with the Father
in the unity of the Holy Spirit, one God,
forever and ever. Amen

Una oración para Renueva mi Iglesia

Señor Jesús, nos hablas el día de hoy,
igual que les hablaste a hombres y mujeres santos
que nos precedieron.
En cada época y en nuestro propio tiempo,
nos llamas y nos dices: Renueva mi Iglesia.

Derrama sobre nosotros el don de tu Espíritu Santo,
y de ese modo permítenos
    escucharte claramente
    escucharnos unos a otros con atención
    imaginar nuestro futuro con audacia
    discernir tus indicaciones sabiamente
    perseverar en tu santa voluntad con valor
    permanecer juntos en la caridad
    entregar sin reparos nuestros propios planes
    adoptar el bien común
    transmitir tus dones a las generaciones futuras.

Permítenos permanecer en la compañía santa de
la Virgen María, los apóstoles y todos los santos.
Que su ejemplo y su presencia
nos inspiren confianza paciente
en la obra de tu gracia.

Te lo pedimos a ti que vives y reinas
con el Padre
en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios,
por los siglos de los siglos. Amén.

Modlitwa dla Odnów mój Kościół

Panie Jezu, przemawiasz dziś do nas
tak, jak przemawiałeś do tych świętych mężczyzn i kobiet,
którzy szli przed nami.
Jak czyniłeś to przez wszystkie wieki, także i dziś
wzywasz nas, mówiąc: Odnów mój Kościół.

Wylej na nas dar Twojego Ducha Świętego,
abyśmy potrafili:
    wyraźnie Cię usłyszeć,
    z uwagą słuchać jedni drugich,
    śmiało marzyć o przyszłości,
    mądrze rozeznawać Twoje wskazania,
    odważnie trwać w pełnieniu Twojej świętej woli,
    łączyć się w dobroczynności,
    bez wahania rezygnować ze swoich planów,
    aby przyjmować większe dobro
    i przekazywać Twoje dary przyszłym pokoleniom.

Trwajmy w świętym gronie
Najświętszej Maryi Dziewicy, apostołów i wszystkich świętych.
Niech ich przykład i obecność
natchną nas cierpliwą ufnością
w działanie Twojej łaski.

Prosimy o to Ciebie, który żyjesz i królujesz
z Ojcem w jedności Ducha Świętego, jeden Bóg
przez wszystkie wieki wieków. Amen.